Laatste stand van zaken

Bouw van een windturbine
Bouw van een windturbine

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het windpark Galder.
Laatste update: 8 juli 2021

Windpark Galder mag worden gebouwd!

  Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming voor het windpark Galder zijn sinds december 2020 onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. In totaal bouwen Eneco en Pure Energie 3 windmolens in de noordoostelijke hoek van het knooppunt. Het doel is dat de windmolens in 2022 parallel langs de A16 staan en groen opgewekte elektriciteit produceren. In totaal worden vanuit het provinciale project Energie A16 28 windturbines gebouwd, verdeeld over de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk.  Mijlpalen

 

Keuze windturbine bekend

In de afgelopen periode hebben wij een keuze gemaakt voor het windmolentype, waarbij Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor 2 windmolens. Het gaat hierbij om het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. Eneco heeft gekozen voor windturbineleverancier Nordex. Het gaat hierbij om een windmolen van het type N149. Deze windmolen heeft een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Qua uiterlijk lijken de windmolens veel op elkaar. Beide types windmolens passen binnen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark Galder.

Aannemer civieltechnische werkzaamheden bekend

Voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden op het windpark Galder is een samenwerking aangegaan met Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Dat betekent dat Van Gelder verantwoordelijk is voor de aanleg van parkwegen, de realisatie van kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van kabels en funderingen. Naar verwachting start Van Gelder in oktober 2021 met de eerste werkzaamheden in het plangebied.

Voorbereiding werkzaamheden: Archeologisch onderzoek

De bodem van Nederland zit vol met overblijfselen van het verleden. Daarom is het verplicht om voor de uitvoering van bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek uit te voeren. Uit vooronderzoek (bureauonderzoek) blijkt dat bij windpark Galder mogelijk sprake is van archeologische waarden in de bodem. De komende periode wordt nader bodemonderzoek uitgevoerd om dit verder in kaart te brengen. Dit nader onderzoek houdt in dat op drietal plekken proefsleuven worden gegraven om de bodem beter in beeld te brengen.

Voorbereiding werkzaamheden: Niet-gesprongen explosievenonderzoek

Op een flink aantal locaties in Nederland bevinden zich nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem. Om grondwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het noodzakelijk om vooronderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Het onderzoek voor windpark Galder is inmiddels afgerond. Daaruit blijkt dat het plangebied niet verdacht is op de aanwezigheid van dergelijke explosieven. Er kan dus veilig worden gebouwd. 

Bouwverkeer en -routes

Voor de routes van het bouwverkeer wordt op dit moment een verkeersplan opgesteld. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden voornamelijk standaard transportvoertuigen (van werkbussen tot cementwagens) gebruikt die wettelijk op de openbare weg zijn toegestaan door het RDW. Bij het opstellen van het verkeersplan wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid voor het overige verkeer en eventuele overlast voor de directe omgeving. 

Exceptioneel transport
Daarnaast valt een klein aantal transporten onder bijzonder, dan wel exceptioneel transport. Hierbij gaat het om ladingen die ‘ondeelbaar’ zijn (zoals windturbineonderdelen) en wat betreft afmetingen en gewichten, groter of zwaarder zijn dan de wet toestaat. Het transport van deze ladingen vindt plaats onder begeleiding van het RDW. Hier is een ontheffing voor nodig. Het vervoer van de windturbineonderdelen en het bepalen van de transportroute vallen onder de verantwoordelijkheid van de windturbineleverancier. Naar alle verwachting gaat het exceptioneel transport via een tijdelijke nieuwe afrit in de binnenbocht van Rijksweg A58 naar Rijksweg A16 richting Rotterdam.

Digitale informatieavond

maandag 31 mei 2021
19:30 - 21:00


Op maandag 31 mei 2021 om 19.30 uur hebben wij een digitale bewonersbijeenkomst voor alle buurtbewoners en andere belanghebbenden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij ons voorgesteld en meer verteld over de planning van de bouwwerkzaamheden, de voorbereidende werkzaamheden, uitgevoerde onderzoeken, de windturbinekeuze en het bouwverkeersplan. Ook was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Klik hier voor de presentatie en het verslag.