Laatste stand van zaken

Bouw van een windturbine
Bouw van een windturbine

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het windpark Galder.
Laatste update: 13 juli 2020

Omgevingsvergunningen

Op 1 oktober 2018 en 11 maart 2019 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 11 omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van de windmolens langs de A16. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Raad van State. We verwachten rond de zomer 2020 een uitspraak van de Raad van State. Als de Raad van State deze beroepschriften ongegrond verklaart, dan zijn de omgevingsvergunningen vanaf dat moment onherroepelijk en kan worden gestart met de bouw van de windparken langs de A16, waaronder windpark Galder. Meer informatie vind u op de website van de provincie. 

Radarnetwerk van Defensie

Uit het radarverstoringsonderzoek van TNO (februari 2020), dat door het ministerie van Defensie is beoordeeld, blijkt dat het radarnetwerk van Defensie niet teveel wordt gehinderd door de windturbines langs de A16. Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaren heeft tegen de realisatie van de vijf windparken bij de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Nieuwveer, Galder en Hazeldonk. 

Radardekkingsniveau
Bij de bouw van een windpark moet onderzocht worden of de windmolens een negatief effect hebben op het radarnetwerk van Defensie. Met dit netwerk bewaakt Defensie de veiligheid van burger- en militair luchtverkeer boven Nederland. In principe moet de detectiekans op het radarnetwerk boven de 90% blijven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van zogenaamde meervoudige radardekking. Dat betekent dat het beeld van één radar op bepaalde locatie tot beneden de 90% detectiekans mag worden verstoord, mits het gezamenlijke radarbeeld op deze locatie wel voldoende is. Op basis van een radarverstoringsonderzoek en eigen gegevens bepaald het ministerie van Defensie of een iets lagere detectiekans op een locatie acceptabel is. Eind februari 2020 heeft het ministerie van Defensie aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen de komst van de windparken.

Voorbereidingen bouwwerkzaamheden

Voor de daadwerkelijke bouw kan beginnen vinden er nog allerlei voorbereidende werkzaamheden plaats. Bijvoorbeeld het kiezen van het type windmolen. In de vergunning zijn de kaders voor het type windmolen opgenomen. Op basis daarvan en verschillende onderzoeken op het gebied van (milieu) technische eigenschappen en energieproductie wordt de komende maanden een keuze gemaakt.

Daarnaast worden de komende maanden ook de voorbereidingen getroffen voor allerlei civieltechnische werkzaamheden. Denk hierbij aan de locatie en aanleg van toegangswegen, kraan opstelplaatsen, parkbekabeling, inkoopstation, netaansluiting en andere tijdelijke voorzieningen. Zodra hierover meer bekend is, plannen de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst om de omgeving verder mee te nemen in de voorbereidingen van het windpark.