Stand van zaken

Laatste update: 16 juni 2023

Windpark Galder levert duurzame stroom

Alle windmolens van Windpark Galder draaien en wekken vanaf nu volop duurzame energie op!

Windpark is gebouwd

Alle molens staan. Afgelopen weekend zijn de bladen van de derde molen aangebracht. Hiermee zijn nu alle drie de molens gebouwd.

In de komende periode wordt de aansluiting op het net gerealiseerd. Daarna start de testfase.

Naar verwachting zullen de eerste kWh begin maart 2023 opgewekt worden.

Tijdelijke afsluiting Verlengde Heistraat op 4 november

Op vrijdag 4 november wordt de kraan opgebouwd om de windmolen te hijsen. Voor het hijsen van de giek van de kraan is een veiligheidszone nodig. Daarom wordt de Verlengde Heistraat naar verwachting vier keer ca. 30 minuten afgesloten. De afsluiting is afhankelijk van het weer.
Tijdens de afsluiting wordt het verkeer geregeld met verkeersregelaars.
Als de weg gebruikt moet worden voor bijvoorbeeld transport kan dit in overleg met de verkeersregelaars op de locatie.

Eerste onderdelen geleverd

De eerste onderdelen van de windmolens van Windpark Galder zijn deze week aangekomen op locatie. Naar verwachting zijn eind deze week alle bladen en torendelen geleverd. 

Aanleg verhardingen

De meeste civiele werkzaamheden bij Windpark Galder zijn afgerond. Dat betekent dat de bouw van de turbines langzaam maar zeker kan beginnen. Komende week worden de tijdelijke verhardingen aangebracht voor de tijdelijke transportroutes. 

Test kraanopstelplaats

De laatste weken zijn de werkzaamheden voor de fundering afgerond en is de drainage naast de parkwegen en opstelplaatsen aangebracht. Daarna zijn de bermen daaroverheen afgewerkt. Ook is de kraanopstelplaats van D1 getest met full load test. Dit houdt in dat de maximale belasting van de kraan gesimuleerd wordt met een proefopstelling. De opstelplaats heeft de test goed doorstaan. 

Van dinsdag 14 tot en met maandag 20 juni (maar niet in het weekend) rijden vrachtauto's met asfalt en rijplaten weer dezelfde route als op 2 juni de betonwagens. Nu is het voor de aanleg van de toevoerwegen en de kraan-opstelplaatsen van de windmolens. De route wordt dan weer tijdelijk omgezet in eenrichtingsverkeer en bewaakt door verkeersregelaars.

Galder 005 PE 12 05 2022 Freson

Dit is een foto van de betonstort ter plekke

Aanpassing transportroute betonstort 19 mei en 2 juni

Op donderdag 19 mei en op donderdag 2 juni wordt er beton gestort voor de fundaties van windpark Galder. Voor dit transport is in verband met opbreking van de oorspronkelijke route een noodzakelijke tijdelijke route gekozen. Dit zal hinder veroorzaken voor omwonenden. We maken gebruik van het eenrichtingsverkeer wat ingesteld wordt door de gemeente Breda bij grote drukte bij de Galdersemeren.

De aanrijroute van het transport is via de Galderseweg - de Moerstraat - de Rijsbergsebaan.

De transporten nemen een andere route op de terugweg, namelijk via de Overasebaan -  Kaarschotsestraat - De Lange Dreef – Hogestraat - Risten en de N263 richting Breda.

De transporten starten rond 7.00 uur en duren tot ca. 16.00 uur. Per uur zullen meerdere vrachtwagens gebruikmaken van de route.  

 

Tijdens deze en toekomstige werkzaamheden aan windmolens wordt bij acties met veel bouwverkeer rondom de Galderse meren éénrichtingsverkeer ingesteld op de Moerstraat, Rijsbergsebaan, Zwaantjesweg (rijrichting met de klok mee). Zie onderstaand kaartje. Het groene driehoekje geeft de start van de eenrichtingsverkeerroute aan.

Galder eenrichtingsroute

Op donderdag 12 mei wordt het beton gestort voor de fundering van één van de windmolens van Windpark Galder. Hiervoor rijden de hele dag betonwagens richting het windpark. In verband met de afsluiting van de oorspronkelijk geplande route zijn wij gedwongen een alternatieve route te nemen. Dit zal hinder veroorzaken voor de aanwonenden.

 

Transportroute Galder alt totaal

Wapening wordt aangebracht

Deze week wordt gestart met het aanbrengen van de wapening voor de fundatie van locatie D2. Per fundatie duurt het ca. 1,5 week om de wapening aan te brengen. De wapening wordt vervlochten aan de wapening van het fundament en de ankerkooi. De ankerkooi zorgt voor de verbinding van het fundament met de windmolen. Als straks het beton rond alle wapening is gestort, vormen de heipalen, het fundament en de windmolen één geheel.

Galder wapening 3

Koppen snellen

De funderingspalen worden op hoogte afgehakt (het zogenaamde koppen snellen) zodat binnenkort gestart kan worden met het aanbrengen van de wapening.

Heiwerkzaamheden afgerond

De heiwerkzaamheden zijn afgerond. Nu volgt het uitgraven van de fundaties en het snellen van de paalkoppen (afhakken).

WP A16 heien

Heiwerkzaamheden

De heiwerkzaamheden zijn gestart. 

Heiwerkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur. Om uitvoeringstechnische redenen kan dit uitlopen naar 18.00 uur. Dit is binnen het vergunde tijdvak tot 19.00 uur.

 

Helaas is het heien deze week ook na 18.00 uur doorgegaan. Wij hebben de aannemer hierop aangesproken en opdracht gegeven zich aan de toegestane tijden te houden. Onze excuses voor de overlast. 

Gewijzigde transportroute

In tegenstelling tot eerdere communicatie over het transport voor Windpark Galder zal het bouwverkeer geen gebruik meer maken van de route over het Kruispad.

Reden van de wijziging is dat bij gebruik van de route over het Kruispad, het bouwverkeer door de bebouwde kom van Rijsbergen rijdt. Daarmee kunnen mogelijk ongewenste (gevaarlijke) verkeerssituaties ontstaan.

De route van het bouwverkeer zal vanaf nu zijn: via de Overasebaan, Kaarschotsestraat, Watermolenstraat en de N263.

De route via de Galderseweg en Zwaantjesweg blijft gehandhaafd.

We hopen op uw begrip.

 

Zie onderstaand kaartje.

Transportroute Galder gewijzigd 18feb22

Transportroute

Het bouwverkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van de Rijkswegen en N-wegen.​

Twee mogelijke routes:​

  • Vanaf N263 via de Kruispad, Overasebaan, Overaseweg en Verlengde Heistraat​
  • Via Galderseweg en Zwaantjesweg.​

 

Galder transportroute

Verslag en presentatie informatieavond 9 februari 2022

Op 7 februari 2022 is er een digitale informatieavond gehouden. Het verslag en de presentatie staan op de pagina Informatie.

Digitale informatieavond op 7 februari 2022

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de aanleg van Windpark Galder. In de week van 7 februari wordt gestart met de aanleg van tijdelijke en permanente wegen, de zogenaamde parkwegen.   

Daarom organiseren wij op maandag 7 februari 2022 om 19.30 uur een digitale informatiebijeenkomst waar wij meer vertellen over de voorbereidingen op de bouw van het windpark en de laatste stand van zaken. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.  

De presentatie is deels gelijk aan de presentatie die in mei 2021 gegeven is. 

We gebruiken Teams voor de bijeenkomst.

Aanmelden kan tot en met 3 februari. 

Windpark Galder mag worden gebouwd!

  Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming voor het windpark Galder zijn sinds december 2020 onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. In totaal bouwen Eneco en Pure Energie 3 windmolens in de noordoostelijke hoek van het knooppunt. Het doel is dat de windmolens in 2022 parallel langs de A16 staan en groen opgewekte elektriciteit produceren. In totaal worden vanuit het provinciale project Energie A16 28 windturbines gebouwd, verdeeld over de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk.  Mijlpalen

 

Bouw van een windturbine
Bouw van een windturbine

Keuze windturbine bekend

In de afgelopen periode hebben wij een keuze gemaakt voor het windmolentype, waarbij Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor 2 windmolens. Het gaat hierbij om het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. Eneco heeft gekozen voor windturbineleverancier Nordex. Het gaat hierbij om een windmolen van het type N149. Deze windmolen heeft een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Qua uiterlijk lijken de windmolens veel op elkaar. Beide types windmolens passen binnen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark Galder.

Aannemer civieltechnische werkzaamheden bekend

Voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden op het windpark Galder is een samenwerking aangegaan met Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Dat betekent dat Van Gelder verantwoordelijk is voor de aanleg van parkwegen, de realisatie van kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van kabels en funderingen. Naar verwachting start Van Gelder in oktober 2021 met de eerste werkzaamheden in het plangebied.

Voorbereiding werkzaamheden: Archeologisch onderzoek

De bodem van Nederland zit vol met overblijfselen van het verleden. Daarom is het verplicht om voor de uitvoering van bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek uit te voeren. Uit vooronderzoek (bureauonderzoek) blijkt dat bij windpark Galder mogelijk sprake is van archeologische waarden in de bodem. De komende periode wordt nader bodemonderzoek uitgevoerd om dit verder in kaart te brengen. Dit nader onderzoek houdt in dat op drietal plekken proefsleuven worden gegraven om de bodem beter in beeld te brengen.

Voorbereiding werkzaamheden: Niet-gesprongen explosievenonderzoek

Op een flink aantal locaties in Nederland bevinden zich nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem. Om grondwerkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het noodzakelijk om vooronderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Het onderzoek voor windpark Galder is inmiddels afgerond. Daaruit blijkt dat het plangebied niet verdacht is op de aanwezigheid van dergelijke explosieven. Er kan dus veilig worden gebouwd. 

Bouwverkeer en -routes

Voor de routes van het bouwverkeer wordt op dit moment een verkeersplan opgesteld. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden voornamelijk standaard transportvoertuigen (van werkbussen tot cementwagens) gebruikt die wettelijk op de openbare weg zijn toegestaan door het RDW. Bij het opstellen van het verkeersplan wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid voor het overige verkeer en eventuele overlast voor de directe omgeving. 

Exceptioneel transport
Daarnaast valt een klein aantal transporten onder bijzonder, dan wel exceptioneel transport. Hierbij gaat het om ladingen die ‘ondeelbaar’ zijn (zoals windturbineonderdelen) en wat betreft afmetingen en gewichten, groter of zwaarder zijn dan de wet toestaat. Het transport van deze ladingen vindt plaats onder begeleiding van het RDW. Hier is een ontheffing voor nodig. Het vervoer van de windturbineonderdelen en het bepalen van de transportroute vallen onder de verantwoordelijkheid van de windturbineleverancier. Naar alle verwachting gaat het exceptioneel transport via een tijdelijke nieuwe afrit in de binnenbocht van Rijksweg A58 naar Rijksweg A16 richting Rotterdam.

Digitale informatieavond

maandag 31 mei 2021
19:30 - 21:00


Op maandag 31 mei 2021 om 19.30 uur hebben wij een digitale bewonersbijeenkomst voor alle buurtbewoners en andere belanghebbenden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij ons voorgesteld en meer verteld over de planning van de bouwwerkzaamheden, de voorbereidende werkzaamheden, uitgevoerde onderzoeken, de windturbinekeuze en het bouwverkeersplan. Ook was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Klik hier voor de presentatie en het verslag.