Veelgestelde vragen

Hier vind je veelgestelde vragen over het windpark Galder en over windenergie in het algemeen. Mis je een vraag? Stel deze dan via contactformulier en wij proberen deze hier te beantwoorden.

Over windpark Galder

Waarom op deze locatie?

Het gebied rond de A16 heeft een optimale ligging voor windenergie. Vanwege de relatieve nabijheid van de zee waait het vaak harder in West-Brabant. Daarbij is er in Nederland vooral sprake van een (zuid-)westenwind. De snelweg A16 heeft een noord-zuid oriëntatie waardoor windmolens vaker kunnen draaien en meer energie opleveren. Verder kan de nabijheid van bepaalde infrastructuur zoals een snelweg en de HSL het geluidsoverlast van de windmolens verminderen. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant in de Milieueffectrapportage gekeken naar het gebied circa 1 kilometer rondom de A16, van knooppunt Klaverpolder tot en met knooppunt Hazeldonk. Daaruit kwamen verschillende opstellingsalternatieven, die vervolgens vertaald zijn naar 24 varianten waarop de windmolens in het landschap langs de A16 te plaatsen zijn. Op basis daarvan zijn provincie en gemeenten in 2017 in gesprek gegaan met dorps- en wijkraden, natuurorganisaties en gemeenteraden. Dit leverde 350 opmerkingen en vragen op, die zijn gebruikt om de varianten verder te verbeteren. Op grond van deze verbeterde varianten heeft de stuurgroep, bestaande uit de 4 wethouders van de gemeenten en gedeputeerde Erik van Merrienboer, een keuze gemaakt voor 11 varianten die in de MER verder onderzocht zijn op milieueffecten zoals geluid, slagschaduw en veiligheid.

Eind 2017 heeft de stuurgroep een beslissing genomen over de meest geschikte opstellingsvariant voor windmolens langs de A16, waarin ook het knooppunt Galder was opgenomen. Dit wordt ook wel het voorkeursalternatief genoemd. De stuurgroep baseerde haar keuze op de volgende pijlers:

  • uitkomsten van de MER en landschappelijke aspecten
  • politieke voor- of afkeuren uit de verschillende gemeenten
  • publiek en klankbordgroep
  • locaties van projectontwikkelaars.
  • sociale participatie is een randvoorwaarde.

Meer informatie vind je op de website van de Provincie. 

Waar zijn de windmolens geplaatst?

Het windpark Galder bevindt zich in het gebied ten noordoosten van het knooppunt Galder.

Locatie windpark Galder

Welke hoogte hebben de windmolens?

Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor de windmolens. Het gaat hierbij om het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. Dit type windmolen past binnen de verleende omgevingsvergunning voor het windpark Galder.

Hoeveel energie leveren windmolens?

De windmolens leveren per stuk jaarlijks naar verwachting ongeveer 15,45 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit op. Het windpark wekt jaarlijks naar verwachting ruim 46 miljoen kWh aan groene strook op. Dit staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van ca. 17.000 huishoudens*. Het windpark draagt daarmee bij aan de duurzame energieambitie van de provincie Noord-Brabant. 

 

*Uitgaande van gemiddeld elektriciteitsverbruik van 2.730 kWh (Bron: Statline – Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2019 (cbs.nl)

Hoeveel geluid mogen de windmolens maken?

Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunningen is onderzocht wat de minimale en maximale effecten voor wat betreft geluid van de beoogde windmolens zijn. Vervolgens wordt binnen de bandbreedte van de vergunning het te realiseren windmolentype gekozen. Vervolgens moeten de initiatiefnemers kunnen aantonen dat de gekozen windmolen kan voldoen aan de specifiek geldende geluidsnormen voor Windpark Galder en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn om aan deze geluidsnormen te voldoen. Lees hier meer over geluid.

Geven de windmolens overlast van slagschaduw?

Slagschaduw ontstaat als de zon tegen de wieken van de windmolen schijnt. Doordat de wieken bewegen, beweegt deze schaduw ook. Als deze bewegende schaduw over bijvoorbeeld ramen van woningen gaat, kunnen omwonenden dat als hinderlijk ervaren. Daarom hebben de initiatiefnemers besloten om deze hinder te beperken tot het minimum (30 minuten per jaar) en af te wijken van de wettelijke norm (5 uur en 40 minuten per jaar). Zodra de windmolens in bedrijf zijn, wordt met speciale software geregeld dat de windmolens af en toe automatisch stil gaan staan om slagschaduw te voorkomen. Lees hier meer over slagschaduw.

Hebben de windmolens obstakelverlichting?

Ja. Vanwege de vliegveiligheid moeten windmolens worden voorzien van 'obstakelverlichting'. Op basis van internationale ICAO-richtlijnen bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) welke verlichting een windmolen moet hebben. Momenteel moeten in principe alle windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter obstakelverlichting hebben. Vroeger moesten deze lampen wel knipperen, maar omwonenden gaven aan daar hinder van te ondervinden. Daarom mogen de lampen nu vast brandend zijn en daar kiezen wij dan ook voor.

Meer informatie over obstakelverlichting leest op de website van de Rijksoverheid. 

 

Over windenergie

Waarom is duurzame energie zo belangrijk?

De meeste energie die we in Nederland gebruiken komt uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde en dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens, dier en natuur. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat kan door minder energie te gebruiken en door over te stappen op bronnen die schone energie produceren. Dat zijn o.a. wind, zon, water en aardwarmte.

Waarom windenergie?

Windenergie is effectief in de strijd tegen de klimaatverandering, omdat windmolens bij het opwekken van windenergie geen fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide uitstoten. Windenergie is schoon, onuitputtelijk en de goedkoopste vorm van duurzame energie. Daarnaast is Nederland een echt windland, het waait in ons land vaak en hard.

Hoe werkt een windmolen?

Boven de mast zit een gondel, de plek waar bijna alle techniek zit. In de gondel zit een generator. De generator is een grote dynamo die de draaiende beweging van de wieken omzet in elektriciteit. Om de draaiende beweging sneller te maken, zit in de gondel zit ook een tandwielkast. De tandwielen laten, samen met een stang, de rotor sneller draaien. Zo wordt er meer stroom opgewekt.

Hoe belangrijk is de hoogte van een windmolen?

Heel belangrijk, want de stroomopbrengst is afhankelijk van de hoogte van de windmolen. Met name de rotordiameter is belangrijk. Hoog in de lucht waait het vaker en harder. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer wind de wieken vangen en hoe meer stroom de windmolen opwekt. Over het algemeen geldt de regel: als de wieken van een windmolen twee keer zo groot zijn, is de opbrengst (in kWh) vier keer zo hoog.

Lees hier meer.

Kernbegrippen Windmolens Pure Energie Verkleind

Hoe lang gaat een windmolen mee?

Economisch gezien wordt een windmolen in vijftien jaar afgeschreven, technisch gaat een windmolen zeker twintig jaar mee. Wanneer de molens de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt, wordt eerst bekeken of ze nog iets langer kunnen blijven staan. Daarna worden ze afgebroken. Dit kan meestal kostenneutraal, omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden.

Draaien windmolens altijd?

Ja, in principe wel. Maar een windmolen staat ook wel eens stil. Bijvoorbeeld voor onderhoud of als het niet waait. Dit laatste komt beperkt voor. Moderne windmolens hebben erg weinig wind nodig om toch te draaien en elektriciteit op te wekken. Ook bij hele harde wind (windkracht 9-10) kan een molen uit veiligheidsoverwegingen worden uitgezet. Daarnaast wordt een molen ook wel eens stilgezet om slagschaduw op nabijgelegen woningen te voorkomen (bij een bepaalde stand van de zon).

Wat is slagschaduw?

Windmolens kunnen slagschaduw veroorzaken, die ontstaat meestal als de zon laag staat. Slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst. Als hoogte en locatie van een windmolen bekend zijn, is de slagschaduw te berekenen. De molen wordt stilgezet als er een overschrijding van de geldende slagschaduwnorm (max. 6 uur per jaar) dreigt te ontstaan. Het is vooraf bekend wanneer slagschaduw kan optreden en er kan dus ook vooraf overlegd worden met de bewoners wat het beste stilzetschema is. Daarbij is van belang dat bij geen wind of geen zon er geen sprake is van slagschaduw. Lees hier meer over slagschaduw.

Geven windmolens lichtschittering en is dat te voorkomen?

Lichtschittering kan ontstaan doordat zonlicht op de draaiende rotorbladen schijnt. Om dit te voorkomen worden de rotorbladen van de windmolens voorzien van een anti-reflecterende coating.

Waarom zit er verlichting op windmolens?

Windmolens met een tiphoogte van meer dan 150 meter moeten worden voorzien van obstakelverlichting. Dit is verplicht om de windmolens ook ’s nachts zichtbaar te maken voor vliegtuigen. Dat zijn witte lampen overdag en rode lampen ’s nachts. Deze rode lampen zullen ’s nachts niet knipperen. Vroeger moesten deze lampen wel knipperen, maar omwonenden gaven aan daar hinder van te ondervinden. Daarom mogen de lampen nu vast brandend zijn en daar kiezen wij dan ook voor.

Mogelijk kan in de toekomst gebruik worden gemaakt van technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld een techniek waarbij obstakelverlichting alleen wordt ingeschakeld bij verminderd zicht voor vliegverkeer of in combinatie met (radar)apparatuur waarmee vliegverkeer wordt gesignaleerd. Wij volgen deze ontwikkelingen, maar vooralsnog is gebruik van deze technieken nog niet toegestaan vanwege de huidige regelgeving in Nederland.

Meer informatie over obstakelverlichting leest op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Over participatie in het windpark

Krijgt de omgeving ook inkomsten van het windpark?

De ontwikkelaars stellen een deel van de inkomsten beschikbaar aan de direct omwonenden. Dit is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stellen de ontwikkelaars beschikbaar via een fonds: De Burenregeling. Het fonds wordt beheerd door de organisatie van Energie A16 en de betrokken gemeenten. Meer informatie: www.energiea16.nl

Over procedures

Is er gekeken naar de milieuaspecten?

Het plaatsen van windmolens heeft invloed op de omgeving. Windmolens moeten veilig zijn, zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden en zo weinig mogelijk schade toebrengen aan dieren en planten. Er zijn voor windmolens uitgebreide randvoorwaarden vastgesteld op gebied van milieu en omgeving (Wet Milieubeheer). In de m.e.r.-procedure uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende milieuaspecten die relevant zijn bij de aanleg van een nieuw windpark. Daarbij gaat het om aspecten als: vogels, vleermuizen, geluid, risicozonering, slagschaduw, gezondheid, radar, vliegveiligheid. Het MER kunt u lezen op een speciale website van de provincie Noord-Brabant:  www.merwindenergiea16.brabant.nl 

Is er een planschaderegeling?

De initiatiefnemers van Windpark Galder hebben begin 2022 door Bureau SAOZ onderzoek laten doen naar de woningen die in aanmerking komen voor een aanbod tegemoetkoming planschade. In de zomer van 2022 zijn de eigenaren van deze objecten geïnformeerd. Zij hebben een aanbod tegemoetkoming planschade ontvangen.