Stand van zaken planschade

04 juli 2022

De bouw van Windpark Galder is in volle gang. De initiatiefnemers hebben vanwege de doorlooptijd en de complexiteit van de planschadeprocedure besloten om woningeigenaren die recht hebben op planschade proactief een voorstel te doen.

Het proactief doen van een voorstel is geen standaardwerkwijze bij dit soort projecten, maar met het voorstel hoeven de woningeigenaren niet de hele procedure te doorlopen.  

Wat is planschade? 

Planschade is de schade die men oploopt als een woning of grond minder waard wordt doordat er wordt afgeweken van het bestemmingsplan of door het in werking treden van een nieuw bestemmingsplan. Normaal gesproken dient u zelf een aanvraag voor planschadevergoeding in te dienen bij uw gemeente. Omdat het inpassingplan Windenergie A16 door de provincie is vastgesteld, beoordeelt de provincie deze aanvraag. 

Wie komt in aanmerking voor planschade? 

Om te bepalen welke woningeigenaren in de omgeving van Windpark Galder in aanmerking komen voor een planschade-aanbod, is onderzoek gedaan door bureau SAOZ. Dit onderzoek is gedaan op basis van digitale bronnen. Om in aanmerking te komen voor een aanbod moet men eigenaar van de woning zijn geweest op 23 november 2018 (de dag dat het inpassingsplan Windenergie A16 in werking is getreden).  

Een ander beoordelingscriterium is het normaal maatschappelijk risico. Bij het onderzoek is 3% normaal maatschappelijk risico gehanteerd. Dit komt vaak neer op een afstand tot ca. 900 meter. 

Informatieavond 

De woningeigenaren die in het onderzoek van bureau SAOZ zijn meegenomen, hebben een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond waarin het proces en de totstandkoming van het aanbod toegelicht worden. Het persoonlijke aanbod ontvangen zij vervolgens enkele dagen na deze informatieavond.  

 

Meer informatie over planschade staat op de website van Rijksoverheid: Waar kan ik schadevergoeding aanvragen na planschade? | Rijksoverheid.nl